• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

หลักสูตร การเพิ่มผลผลิตในทรัพยากรที่จำกัด (อบรม 23 ส.ค. 67)

Started by Beer625, Today at 01:00:26 AM

Previous topic - Next topic

Beer625

การเพิ่มผลผลิตในทรัพยากรที่จำกัด หลักการและเหตุผลคุณภาพเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจซึ่งคุณภาพจะเกิดขึ้นได้จะต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ การทุ่มเทในการปฏิบัติและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะนำไปผลิตสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้การที่บริษัทมีสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ ย่อมส่งผลให้ยอดขายหรือบริการเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งช่วยให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ แต่การที่จะทำให้สินค้าและบริการมีคุณภาพได้นั้นก็จะต้องใช้ต้นทุนต่างๆเพื่อส่งเสริมให้สินค้าและบริการมีคุณภาพต้นทุนคุณภาพ(Cost of Quality) เป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งที่จะประเมินประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนคุณภาพขององค์กรเป็นตัวเลขทางการเงินที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเพื่อที่ทุกคนในองค์กรจะตระหนักและสามารถหามาตรการในการใส่ต้นทุนการป้องกันได้อย่างถูกต้อง การปรับปรุงลดต้นทุนโดยไม่ลดคุณภาพจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเพิ่มผลผลิตทั่วทั้งองค์กร วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ข้าอบรม ตระหนักถึงความสำคัญของ การเพิ่มผลผลิตในทรัพยากรที่จำกัด
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงการเพิ่มผลผลิตในทรัพยากรที่จำกัด
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจการเพิ่มผลผลิตในทรัพยากรที่จำกัดจากการระดมสมองออกความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอแนะต่างๆ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทาง เครื่องมือและวิธีการใช้ที่ถูกต้องเหมาะสมหัวข้อการบรรยายและ Workshop
1. ภาพรวมการผลิตและการบริการo  ความอยู่รอดขององค์กรในยุคปัจจุบันo  ปัจจัยที่สำคัญของกำไร รายได้ และต้นทุนในองค์กรo  ความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของโลกต่อผลกระทบขององค์กรในปัจจุบัน
2. การบริหารการผลิตo  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตและต้นทุนการผลิตo  การวางแผนและควบคุมการผลิตo  ปัจจัยการผลิตและสิ่งแวดล้อมในการทำงานo  ปัจจัย ตัวแปร และตัวชี้วัดความสำเร็จในสายการผลิตo  SIPOC MODEL (S-Suppliers, I-Inputs, P-Process, O-Outputs, C-Customers)o  ความสำคัญของลูกค้าภายในและภายนอกo  แนวคิดการเพิ่มผลผลิตและองค์ประกอบในการเพิ่มผลิต 7 ประการ (QCDSMEE)
3. แนวคิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลสำเร็จในการทำงานo  สาเหตุของปัญหา แนวคิดการจัดการปัญหาo  เครื่องมือคุณภาพและการแก้ไขปัญหาo  การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
4. ตัวอย่างเครื่องมือในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในองค์กร  o  กิจกรรม 5สo  กิจกรรม Kaizeno การลดของเสียเป็นศูนย์ด้วย POKA-YOKE   o การลดต้นุทนการผลิต 7 ประการ o การควบคุมด้วยการมองเห็น Visual Control o  การแก้ปัญหาด้วยกิจกรรม QCC    ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด วิทยากร: อาจารย์ณรงค์  ตู้ทองที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ (LEAN (Supply Chain, Manufacturing, Logistics)TPM,TQM, QCC , 5S , Kaizen ,Suggestion), ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษา
และการขับขี่รถยกอุตสาหกรรม (Forklift), ได้รับการรับรองสมรรถนะร่วมที่ปรึกษาอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, ได้รับการรับรองเป็นผู้ช่วยผู้ชำนาญ
การตรวจสอบการจัดการพลังงาน กระทรวงพลังงาน รวมประสบการณ์กว่า 25 ปี23 สิงหาคม 256709.00 – 16.00 น.** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ